Naše služby

Koncept rozvoje interních vzdělavatelů (lektorů, trenérů, koučů, konzultantů, mentorů, supervizorů) vznikl pro potřeby cíleného a zaměřeného rozvoje „lidí, kteří učí lidi“.

 

Cíle

  • Zajistit kvalifikovaný výběr interních vzdělavatelů ve vazbě na potřeby zadavatele.
  • Vytrénovat interní vzdělavatele v potřebných znalostech, dovednostech, metodách a technikách.
  • Pomoci ve firmě vytvořit metodiky, které budou odrážet potřeby vzdělavatelů, zaměstnanců i firmy.
  • Napomáhat rozvoji vzdělavatelů pomocí strukturované a zaměřené zpětné vazby.
  • Posoudit aktuální stav interních vzdělavatelů pomocí profesionálně vedených development center a navrhnout, jak zlepšit jejich práci.

 

Podoba konceptu

Accessment centra

Výběr vhodných kandidátů na konkrétní pozice interních vzdělavatelů podle kritérií určených zadavatelem.

Osobnostní typologie vzdělavatele

Typologie osobnosti metodou Golden Profiles of Personality, které využívají 5 základních posuzovacích škál a řady subškál. Probíhá formou testu, na který navazuje poradenský rozhovor. Výstupem je podrobná hodnotící zpráva.

Kurzy, tréninky, školení

Mají zaměření podle potřeb účastníků – pro junior vzdělavatele, pro senior vzdělavatele. Může jít o klasické semináře, tréninky, videorozbory, workshopy…

Koučování, stínování, mentoring

Koučovací rozhovory ke konkrétním zadáním podle potřeb klienta, stínování výkonu vzdělavatele v různém rozsahu, společná práce mentora a mentee v rámci vzdělávacího procesu.

Práce se zpětnou vazbou

Supervize lektorů a školitelů, formy zpětné vazby, získávání zpětné vazby, trénink efektivního a vhodného předávání a přijímání zpětné vazby a zpracování kritických připomínek.

Tvorba metodik

Spoluúčast na tvorbě metodik s ohledem na správné využití vhodných forem a metod výuky, náměty k inovacím stávajících metodik či podkladů, aktualizace používaných postupů interních vzdělavatelů.

Development centra

Nástroj hodnocení a dalšího rozvoje vzdělavatelů, měří jejich výkon na základě kompetencí, poskytuje zpětnou vazbu účastníkům DC i zadavateli, výstupem je podrobná zpráva s náměty pro další práci.