Připravujeme kurz

Práce lektora na vzdělávací akci obsahuje přípravnou část, realizační část a vyhodnocovací část.

Jaké akce může v procesu přípravy lektor nabídnout nebo absolvovat?

  • Analytický workshop (společné setkání zadavatele, lektora a účastníků nebo jejich zástupců. Většinou má podobu diskuse o potřebách lidí a podobě programu, někdy je součástí i krátká „ochutnávka“).
  • Informační sezení se zadavatelem (schůzka zadavatele a lektora, někdy je přítomno i více zadavatelů – vedoucí týmu, manažer oddělení, personalista, supervizor…).
  • Dotazník účastníkům (zjišťovací dotazník, který posílá lektor budoucím účastníkům před začátkem vzdělávací akce, většinou obsahuje cca 3–6 otázek o potřebách účastníků, jak vidí sami sebe z hlediska konkrétních dovedností, které by chtěli rozvíjet a proč…).
  • Ochutnávka programu (ukázka budoucí akce v délce trvání 1–2 hodiny. Probíhá jako regulérní akce s  ukázkami, modelovými situacemi, plněním úkolů atd. Účastní se budoucí posluchači, někdy i bez nadřízeného nebo zadavatele, ale často je přítomen zástupce HR oddělení nebo osoba se znalostí andragogiky).

Co je spojené s realizací vzdělávací akce?

Administrace – pozvánky, program akce, materiály, certifikáty, fakturace apod.

Vlastní lektorská příprava akce – scénář, dramaturgie, technika, zajištění spolu-lektorů apod.

Realizace akce

Organizační servis – příprava místnosti, práce s technikou včetně jejího úklidu, zajištění gastronomie pro účastníky, pokud není domluveno jinak.

Jak vyhodnotit přínos vzdělávací akce?

Hodnotící zprávou (zpráva různého rozsahu obsahující cíl, charakteristiku programu, popis průběhu akce, způsob práce včetně míry zapojení účastníků, jimi preferovaná témata a dotazy, doporučení lektora k účastníkům, příp. k dalším návazným tréninkům).

Setkáním se zadavatelem za účelem zpětné vazby a návrhu dalších kroků (schůzka v rozmezí cca 7–14 dnů po akci. Probírá se průběh akce, zapojení posluchačů, jejich preference a zejména bezprostřední dopad akce na práci účastníků či na jejich chování.

Dotazníky (nejčastější forma vyhodnocení, okamžitě po akci vyplňují účastníci dotazník měřící jejich spokojenost se vzdělávací akcí. Rychlé, ale méně efektivní než předcházející formy evaluace. Nesmírně záleží na formulaci otázek v  dotazníku.)

 


3 RADY LEKTORŮM:

  1. vždy se snažte setkat se s účastníky před vzdělávací akcí;
  2. ověřujte si vybavení prostoru, nespoléhejte na to, že vše je na místě a funguje;
  3. formulace otázek v dotazníku je zásadní – zamyslete se, co chcete zjistit.

 

Náš lektor - Olga Medlíková Olga Medlíková